Reset Password

News

Szanowni Państwo,

 

Za kilka dni w radosnym wiosennym nastroju będziemy obchodzić święto Konstytucji 3 Maja.

 

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą – epokowym dziełem prawodawczym. Uchwalenie tego doniosłego aktu przez obradujący w Warszawie Sejm Wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów miało wymiar historycznego przełomu. Dziedzictwo Konstytucji 3 Maja, zawarta w niej myśl ustrojowa oraz wolnościowe, demokratyczne przesłanie to ogromnie ważna część dorobku europejskiego.

 

Jubileusz uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest także okazją do przywołania całej chlubnej tradycji ustrojowej dawnej Rzeczypospolitej – tradycji rządów prawa, demokracji, parlamentaryzmu. Jest ona ważną częścią naszej tożsamości.

Konstytucja 3 Maja – przekształcająca XVIII-wieczną Rzeczpospolitą w monarchię konstytucyjną, opartą na regule trójpodziału władz, gwarantującą obywatelom opiekę prawa stanowiła efekt procesu politycznego, a nie zbrojnej rewolucji i krwawych represji wobec całych klas społecznych.

 

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to wielkie święto dla Polaków i innych narodów, które stworzyły dorobek dawnej Rzeczypospolitej.

 

W związku z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja przesyłam  artykuł „Jak wyjść z potrzasku”, napisany przez polskiego historyka profesora Wojciecha Roszkowskiego w ramach kampanii „Opowiadamy Polskę światu”, przygotowanej przez Instytut Nowych Mediów.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Andrzej E. Mańkowski

Konsul Generalny RP

Radca

Konsulat Generalny RP w Vancouver

We need your help to protect our hall from excessive property taxes that might lead to redevelopment! A quick email will make all the difference – please just email a sentence or two why you value your cultural facility so that Mayor and
Council (and the finance staff) will know that you care. It is vital that the policy for tax exemptions is changed to include our cultural facilities!

To:   mayorandcouncil@victoria.ca   (this email will go to each of them separately)
cc to:   sthompson@victoria.ca    (Deputy City Manager)

Here is the background:  Five cultural organizations in the City of Victoria have joined to ask Mayor and Council for fair treatment regarding excessive property taxes. The problem is that City of Victoria policies have labeled three of our cultural facilities for high density redevelopment through Official Community Plan designations, causing property tax assessments to skyrocket. Norway House, on Hillside Ave for the past 100 years had their assessment doubled this year. The Da Vinci Centre (195 Bay St) went from $1.9 million last year to over $6 million for 2021! The Edelweiss Club taxes tripled two years ago, and with your support we got them lowered, but now they are again creeping upwards (assessment this year over $1.8 million). At the same time, although non-profit “Cultural Facilities” are a designated category for tax exemption, Victoria City staff decided that our halls are not eligible – so our previous applications have been turned down. Saanich, however, supports its cultural groups – the Ukrainian and Netherland facilities are both 100% tax exempt.
Victoria’s high property taxes will eventually force the cultural groups to sell their properties to developers. Yes, it might be possible for the members to have a small “clubhouse” as part of a new apartment building on their site, but what about the many other groups and renters of the current facility? Please help protect these non-profit community-funded facilities so they can
continue to serve the many people that use them.

Even very short messages (i.e. 1 sentence – saying :

Mayor and Council and Deputy City Manager,
Please make the German, Hungarian, Italian, Norwegian and Polish non-
profit cultural facilities eligible for Permissive Tax exemption to ensure their
financial sustainability.
Yours truly,
Print and sign your name

would help. Long emails are not necessary.

Thank you for your support!

> German/Canadian Cultural Association (Victoria Edelweiss Club)
> Hungarian Cultural Association
> Italian Cultural Association (Da Vinci Centre)
> Norwegian Cultural Association (Norway House)
> Polish Cultural Association (White Eagle Hall)

Wersja polska

Proponowany e-mail do wysłania do wszystkich członków organizacji i
użytkowników naszego obiektu (hali):
Potrzebujemy Twojej pomocy, aby chronić naszą halę przed nadmiernymi
podatkami od nieruchomości, które mogą prowadzić do przebudowy! Szybka
wiadomość e-mail zrobi różnicę – po prostu wyślij e-mailem jedno lub dwa zdanie,
dlaczego cenisz swoją placówkę kulturalną, aby burmistrz i rada (oraz pracownicy
finansowi) wiedzieli, że Ci zależy. Konieczna jest zmiana polityki dotyczącej
zwolnień podatkowych, tak aby objęła wszystkie obiekty kulturalne! Oto e-mail
adresy
Do: mayorandcouncil@victoria.ca (ten e-mail trafi do burmistrza i każdego
radnego osobno)
cc do: sthompson@victoria.ca (zastępca kierownika miasta)


Oto fakty: pięć organizacji kulturalnych w mieście Victoria złączyło się, aby
zwrócić się do burmistrza i rady o sprawiedliwe traktowanie w przypadku
nadmiernych podatków od nieruchomości.

Problem polega na tym, że polityka City of Victoria oznaczyła trzy z naszych
obiektów kulturalnych jako rewitalizację o dużym zagęszczeniu poprzez oficjalne
oznaczenia w Planie Społecznym, powodując gwałtowny wzrost naliczania
podatków od nieruchomości. House of Norweyprzy przy Hillside Ave od
ostatnich 100 lat, ich ocena podwoiła się w tym roku. Centrum Da Vinci (195 Bay
St) wzrosło z 1,9 miliona dolarów w zeszłym roku do ponad 6 milionów dolarów
w 2021 roku! Podatki Klubu Edelweiss potroiły się dwa lata temu, a dzięki
waszemu wsparciu obniżyliśmy je, ale teraz znów rosną (wycena w tym roku
ponad 1,8 miliona dolarów).

Jednocześnie, chociaż „Obiekty kulturalne” typu non-profit są kategorią
przeznaczoną do zwolnienia z podatku, pracownicy Victoria City zdecydowali, że
nasze (obiekty) hale nie kwalifikują się – więc nasze poprzednie wnioski zostały
odrzucone. Saanich wspiera jednak swoje grupy kulturowe – obiekty Ukraiskie i
Holanderskie są w 100% zwolnione z podatku.
Wysokie podatki od nieruchomości w Wiktorii ostatecznie zmuszą grupy
kulturowe do sprzedaży swoich nieruchomości deweloperom. Tak, członkowie
mogą mieć możliwość posiadania małego „klubu” jako części nowego budynku
mieszkalnego na swojej stronie, ale co z wieloma innymi uzytkownikami, grupami
i wynajemcami obecnego obiektu-hali?
Prosimy o pomoc w ochronie tych niedochodowych finansowo placówek
kulturalnych przez społeczność, aby mogły nadal służyć wielu grupom
spolecznym, które z nich korzystają.
Pomogłyby nawet bardzo krótka wzmianka (tj. Jedno zdanie – „proszę, aby
niemiecki, węgierski, włoski, norweski i polski, nie dochdowe obiekty kulturalne
(non-profit) kwalifikowały się do zwolnienia z podatku, aby zapewnić ich
stabilność finansową”). Długie e-maile nie są konieczne

Dziękuję za Twoje wsparcie!
> German/Canadian Cultural Association (Victoria Edelweiss Club)
> Hungarian Cultural Association
> Italian Cultural Association (Da Vinci Centre)
> Norwegian Cultural Association (Norway House)
> Polish Cultural Association (White Eagle Polish Association)

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver oraz Vancouver Chopin Society mają zaszczyt zaprosić Państwa na darmowy, wirtualny koncert pianistki Anny Geniushene, nagrany specjalnie dla nas w kwietniu tego roku w Moskwie.

 

Artystka zaprezentuje pełny recitalowy program, w którym znajdą się utwory Beethovena, Schumanna, Chopina i Czajkowskiego.

 

Czas prezentacji: czwartek, 29 kwietnia 2021, godz. 19:30.

Koncert będzie dostępny przez jeden miesiąc (do 30 maja).

 

Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://chopinsociety.org/anna-geniushene.html  

 

______________________________________________________________________

 

The Consulate General of the Republic of Poland in Vancouver and The Vancouver Chopin Society are pleased to invite you to a free full-length virtual concert featuring pianist Anna Geniushene, who recorded this special performance for us in Moscow last week.

 

For our audience, she will be presenting a programme of Beethoven, Schumann, Chopin, as well as the rarely heard Grand Sonata by Tchaikovsky.

 

This video performance will premiere on Thursday, April 29, 2021 at 7:30 pm PST.

Please note that the concert will be available for one month after the date of the premiere.

 

Details: https://chopinsociety.org/anna-geniushene.html

Składki członkowskie

 

Apelujemy do wszystkich członków stowrzyszenia o uregulowanie składek

członkowskich za rok 2020 i 2021 jest to jednym z warunków utrzymania statusu

pełnoprawnego członka organizacji.

Czek można wysłać na adres Domu Polskiego 90 Dock Street,Victoria BC, V8V 2A1,

wrzucić kopertę z czekiem do skrzynki pocztowej w Domu Polskim, e-transfer

czyki elektroniczny przekaz na victoriapolishhall@gmail.com. Opłata składek

gotowka moze byc zrobiona po uprzednim uzgodnieniu czasu i miejsca dzwoniac

pod numer 250-382-5741. Przypominamy ze nie oplacanie skladek przez 3 lata

moze spowodowac zawieszenie czlonkostwa a nawet skreslenie z listy czlonkow.

 

Zarzad Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

 

Konsulat Generalny RP w Vancouver przesyła w załączeniu komunikat otrzymany z Telewizji Polskiej S.A. na okoliczność powrotu emisji programu TVP Polonia na teren Ameryk:

 

Telewizja Polska S.A. sukcesem zakończyła proces sądowy z firmą Spanski Enterprises Inc., byłym wyłącznym dystrybutorem TVP Polonia w Ameryce Północnej i Południowej. Proces toczył się przed sądem w Nowym Jorku. W czasie trwania sporu, Telewizja Polska, broniąc prawa do samodzielnego wyboru sposobu dystrybucji i ewentualnych partnerów, zmuszona była do wstrzymania dystrybucji TVP Polonia na terytorium obu Ameryk. Obecnie, dzięki pomyślnie zakończonemu procesowi, program TVP Polonia jest już dostępny za pośrednictwem internetu, dzięki usłudze stream na stronie www.polonia.tvp.pl na której znajduje się również cała oferta programów własnych dostępnych na życzenie.

Ponadto, Telewizja Polska pracuje nad udostępnieniem kanału w szerokiej dystrybucji kablowej i satelitarnej w obu Amerykach – TVP Polonia będzie można oglądać już wkrótce.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z tym, że za 9 miesięcy przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – wydarzenia, które wydaje się być kluczowe dla ostatniej wielkiej fali emigracyjnej Polaków do Kanady, zwracam się z następującą prośbą:

 

Emigranci z okresu „Solidarności” i stanu wojennego stanowią dziś większość bardziej lub mniej aktywnych przedstawicieli Polonii w Brytyjskiej Kolumbii i Albercie.  O ile pokolenie emigracji z lat 40-tych pozostawiło po sobie wiele śladów w postaci opracowań, pamiętników i wspomnień, o tyle teoretycznie lepiej wykształcona i przedsiębiorcza Polonia z końca XX wieku takich dokumentów nie wytworzyła albo stworzyła je na znacznie mniejszą skalę. Jest to zjawisko zaskakujące tym bardziej, że obecnie więcej wiadomo o XIX wiecznych emigrantach z ziem polskich niż o pokoleniu emigracji „solidarnościowej”.

 

Zachęcam Państwa i namawiam do napisania chociażby krótkich wspomnień. Polacy wnieśli znaczący wkład w życie gospodarcze, naukowe i kulturalne zachodniej Kanady, ale informacje na ten temat są bardzo rozproszone. Wydaje mi się, że w procesie ich gromadzenia i systematyzacji istotna będzie zmiana perspektywy polegająca na położeniu głównego nacisku na indywidualne osiągnięcia poszczególnych osób, zamiast skupiania się na osiągnięciach Polonii jako społeczności. Myślę, że w tych historiach ważne jest też to, że kolejne pokolenia pochodzących z Polski rodzin są mocno zakorzenione w wielokulturowym społeczeństwie Kanady i stanowią jego integralną część.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Andrzej E. Mańkowski

Konsul Generalny RP

Radca

Konsulat Generalny RP w Vancouver

1600-1177 West Hastings Street

Vancouver, BC V6E 2K3

tel.  604 688-3530

faks 604 688-3537

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver

Polish Consulate in Vancouver : Twitter

Szanowni Państwo,
 
Mamy przyjemność poinformować o uruchomieniu naboru na programy stypendialne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej skierowane do: Polonii (Anders NAWA – Program im. Gen. Andersa) i naukowców (Ulam NAWA – Program im. Stanisława Ulama), a także o konkursie „Digital Ambassadors”, promującym polskie szkolnictwo wyższe.
 

Program Anders NAWA – Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa

Oferta stypendialna skierowana jest do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.
W tym roku rozszerzony został katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o udział w programie.
Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku NAWA_ANDERS.
 

Program Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama) – mobilność naukowców

NAWA ogłosiła nabór wniosków w programie wspierającym międzynarodową mobilność akademicką: Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama). Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących zagranicznych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.
Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku NAWA_ULAM.
 

Konkurs na Digital Ambasadorów NAWA

NAWA uruchamia drugą edycję konkursu. Konkurs jest skierowany do zagranicznych studentów i absolwentów polskich uczelni. Szukamy osób, które studiują lub studiowały na polskich uczelniach, i które chciałyby podjąć się promocji Polski ukazując własne wyjątkowe doświadczenia w kontaktach z Polakami, polską kulturą i językiem polskim.
Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku digital_ambassadors.

nawa_ulam

nawa_anders

digital_ambassadors